تبلیغات
!هر چی دلت دید - من و من...


!هر چی دلت دید

هر روز صبح/روبه روی خودم می نشینم/رنگین کمان مصنوعی ام را برمی دارم/تا پشت رنگ هایش خودم را مخفی کنم

درونـــی که مــــرا ســـ ــ ـوزانده و ظاهــــری که جمــــــاعتی که باور به چشمهایشان دارنـــد را ، و کس نمیـــــداند در پَس این همــــه آراستگـــی و آرامــــش چه آشـ ـ ـ ـ ـوب، چه بلــ ـ ــ ــ ـ ـوایی میـــــان "مـــن و مـــــن "، وقتـــــی یکـــی از هــــزار را همـــــدم و محـــــرم نیســـت درد را به خــــورد خود دادن با همــــه عــــــذابش انــــگار می چسبــــد به عمـــــق تنهــــــایی ات ، وقتـــــی میان آشنــــــا و غــــــریبه وجه مشتــــــرک بیداد می کند بگــــــذار که از درون بســــــوزی اما کســی تورا به تمــــاشـــا ننشیند ، بگـــــذار هر آنچـــه هست بین تـــــو و خــــودت و گــــوشه دنج تنهــــــایی ات بمـــــاند امــــا زبان باز نکــــن که اینجا حرفهـــــایت را پیش هر کَس بردن آنیــــــست و بر سَر تـــو کــــــوبیدنش همیشگیست ،==> راحتــــتر بگویمت اینجــــا کسی "محــــــــرم "نیست ، اینجــــا دیریســـت نمــــــک را که خــــــوردند به پاسَش نمکــــــدان را بر سَرت می کــــــوبند . »
نوشته شده در 1392/12/5 ساعت 23:58 توسط دولت یار نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت