بارش محبت هایت،مثل ریزش توت های رسیده ی شیرین از درخت،

وقتی که فقط یک رهگذرم

یا سردی کلامت،

مثل انجمادِ گنجشکِ کوچکِ همنشینِ پنجره ی آشپزخانه مان

...مواظب باش رفیق؛همسفر یا رهگذر بودنم را،تویی که رقم می

زنی...!!!